privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden door Café Mesjeu (Hubert Manders) verwerkt voor klantenbeheer ( het meedoen aan de Sinterklaas-actie of inschrijving nieuwsbrief) en voor Cafe-Mesjeu, onze direct marketing (sporadische nieuwsbrief, om u van onze nieuwe acties of promoties te informeren), op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@cafe-mesjeu.be

Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit in België

Uw gegevens en e-mailadres, die u via mijn website verstrekt, worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 juli 2018, betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ("kaderwet"

Concreet betekent dit onder meer dat :

De persoonlijke gegevens enkel worden ingezameld en verwerkt met het doel om de door u verstrekte informatie te personaliseren en of de gevraagde informatie te verstrekken.

De persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketing doeleinden zullen worden aangewend.

Uw persoonsgegevens nooit zullen worden gebruikt voor publicitaire doeleinden, noch worden doorgegeven aan derden die deze gegevens voor dergelijke doeleinden zouden gebruiken.

Uw persoonsgegevens nooit worden ter beschikking gesteld van derden, behoudens wanneer een dergelijke doorgifte wordt opgelegd door of krachtens een wet, decreet of ordonnantie.

U steeds toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens en deze op juistheid kan controleren en u onjuistheden in verband met uw persoonlijke gegevens steeds kan doen verbeteren.

Hiertoe kan u contact opnemen met mij Hubert Manders.

Café Mesjeu zich ertoe verbindt de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat derden misbruik zouden maken van de door u bekendgemaakte persoonlijke gegevens.

Het spreekt dus voor zich dat deze gegevens op een vertrouwelijke manier zullen worden behandeld, overeenkomstig de bepalingen van de hoger vermelde Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten, zodat we u vragen af en toe de privacyverklaring opnieuw te bekijken om op de hoogte te blijven van deze aanpassingen.

Alle nieuwe versies van de privacyverklaring zullen steeds blijven overeenstemmen met de hoger vermelde Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.